පෝට් සිටිය දැන් ශෝක් .. කාටද ආඩම්බර !

කොළඹ වරාය නගරය එහෙමත් නැත්නම් පෝට් සිටි ව්‍යාපෘතියට කැබිනට් අනුමැතිය ලැබිලාය කියලා සංවර්ධන ක්‍රමෝපාය සහ ජාත්‍යන්තර වෙළඳ ඇමති මලික් සමරවික්‍රම කියලා තිබුණා. පරිසර අධිකාරියේ අනුමැතිය ලැබුණු බවත් සියළුම ප්‍රශ්න විසඳුනු බවත් තමයි ඇමතිවරයා කියලා තිබුණෙ.