ලැජ්ජයි මෛත්‍රී.....!ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවීම සංකල්ප තුළ කාන්තාවගේ පාරිභෝජන නිදහස සහ ව්‍යාපාර හෝ වෘත්තියට එළඹීමේ නිදහස පැවතිය යුතු බව ලෝකයේ බොහොමයක් දියුණු මෙන්ම දියුණු වෙමින් පවතින රටවල් පමණක් නොව ආයතනික ව්‍යූහයන්ද දැඩිසේ පිළිගන්නා කරුණකි. ලංකාව තුල ගොඩනැගෙමින් පවතින ප්‍රජාතන්තවාදී සහ මානව නිදහස පදනම් කරගත් පරිසරය තුල මංගල සමරවීර අමැතිවරයාට අවශ්‍ය වූයේ මත්පැන් වෙළඳාම සහ ලංකාව තුල නීතිවිරෝධී නොවන මත්පැන් භාවිතා කිරීමේ යහපත් සංස්කෘතියක් නිර්මාණය කිරීමයි.